Featured

İslam Tarihi ve Uygarlığı İsabet Akademi

Yükleniyor...
731 İzlenme
Published

İSLAMİYETİN DOĞUŞU SIRASINDA DÜNYANIN GENEL DURUMU
Asya Siyasi Durum
Roma İmparatorluğu'nun Kavimler Göçü sonrasında ikiye ayrılmasıyla, Orta Doğu'da Doğu Roma (Bizans) egemen olmuştur.
* Bizans İmparatorluğu Justinyen zamanında en parlak zamanını yaşamıştır.
* İslamiyet'in doğduğu sırada Bizans tahtında Heraklius vardı.
İslamiyet'in doğduğu sırada İran'da Medain merkezli Sasani Devleti vardı.
Orta Asya'da Göktürkler, Uzakdoğu'da Çin, Japon ve Hint devletleri bulunmaktaydı.
Uzakdoğu toplumları arasında Budizm, Taoizm, Hinduizm gibi inanışlarda yayılmıştır.
İslâmiyet öncesi dünya üzerinde pagan (putperest) kültürü yaygınlaşmış toplumlar huzursuzluk ve adaletsizlik buhranına sürüklenmişlerdir.
Avrupa Siyasi Durum
Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı (476) sonrasında Avrupa'da siyasi birlik bozulmuştur.
Feodalite (derebeylik), Orta Çağ Avrupası'nın siyasi hayatının temelini oluşturmuştur.
Din ve İnanış
Papa adı verilen Katolik Kilisesi liderleri, Batı Roma'nın yıkılışı sonrasında kral ve derebeyleri üzerinde baskı kurarak egemenliklerini güçlendirdiler.
İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI
Arap Yarımadası, Sami ırkının anavatanıdır. Arap Yarımadası'nın batısında yer alan Mekke, Medine ve Taif şehirlerinin bulunduğu bölgeye Hicaz adı verilir.
Din ve İnanış
İslâmiyet öncesinde Arapların çoğunluğu putperestti.
Sosyal ve İktisadi Hayat
Arapların göçebe yaşayıp hayvancılık yapanlarına bedevi denirdi. Şehirlerde yaşayıp ziraat ve ticaretle uğraşan Araplara medeni denirdi. Arap ailesinde erkek egemen bir düzen vardı. Arap kadınlarının miras haklarının olmaması ve pekçok haktan mahrum olmaları, cinsiyet ayrımcılığınınş yapıldığını gösterir. Kabileler arası sürekli kavgaların yaşanması ve kan davası kabilecilik anlayışını yaygınlaştırmıştır.
Dil ve Edebiyat
Arap toplumunda edebiyat ve hitabet gelişmiştir. Kabe'deki Yedi Askı`ya (Muallakat-ı Seb'a) ünlü şiirler asılırdı. Arap yazısının temelini Nebat Alfabesi oluşturmuştur.
Hz. Muhammed (s.a.v), Dört Halife, Emeviler ve Abbasiler Dönemlerinde İslamiyetin Yayılışı
Hz. Muhammed (s.a.v) Dönemi
Hz. Muhammed (s.a.v), 20 Nisan 571'de Mekke'de doğdu. Peygamberimiz'in babasının adı Abdullah, annesinin adı Âmine, dedesinin adı Abdülmuttalip, kendisini himaye eden amcasının adı Ebu Talip'tir. Hz. Muhammed (s.a.v) küçük yaştan itibaren zekâsı ve doğruluğuyla tanınmış ve "el-emin" (güvenilir) Iakabını almıştır. Gençliğinde ticaretle uğraşan Hz. Muhammed (s.a.v) yirmi beş yaşında Hz, Hatice ile evlendi. Yaşadığı toplumun sosyal hayatını benimsemeyen Peygamber Efendimiz, Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'na gidip inzivaya çekilmiş ve âlemin durumunu tefekkür etmiştir. 610 yılının Ramazan ayında Cebrail (aş), ilk vahyi ğetirmiştir. Cenab-ı Hakk'tan gelen bu ilk vahiyde, "Yaratan Rabbinin adıyla oku!" (Alak Sûresi, 1 5) buyrulmuş ve peygamberlik vazifesi başlamıştır. İslâm dinini tebliğe başlayan Peygamber Efendimizin davetine ilk, kadınlardan Hz. Hatice, erkeklerden Hz. Ebubekir, çocuklardan Hz. Ali, azatlı kölelerden Hz. Zeyd (r.a) icabet etmiştir. Önceleri gizli olarak devam eden Hak Din'e davet, Hz. Ömer'in Müslüman olmasıyla açıkça yapılmaya başlanmıştır. Mekkeli müşrikler (putperestler) İslâm dininin gerektirdiği adalet eşitlik ve hürriyet çıkarlarına uymadığından karşı çıkmış ve Müslümanları baskı, şiddet, boykot ve ambargolarla yıldırmaya çalışmışlardır. Müslümanlar bütün olumsuzluklara rağmen Hak Dinden dönmemiş ancak inançlarını özgürce yaşamak ve yaymak amacıyla hicret (göç) etmişlerdir.

Kategori
9. Sınıf Tarih Tarih
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.